Het Onderwijsplein

Het onderwijsplein bestaat uit verschillende groepen van maximaal 6 tot 9 kinderen, deze groepen worden geleid door begeleiders met behulp van stagiaires. De groepsdynamiek is bij het onderwijsplein van groot belang en daarom worden de kinderen niet op leeftijd ingedeeld maar op sociale en cognitieve vaardigheden.

Het doel van een groep op het onderwijsplein is om de leerlingen een veilige basis te bieden waarbij de leerlingen zich kunnen ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Het dagprogramma bestaat uit verschillende aspecten, er worden cognitieve vakken aangeboden en deze worden gecombineerd met sociale vaardigheden en het aanleren van basale schoolse vaardigheden. Per groep verschilt het lesprogramma omdat deze is aangepast op de leerlingen. Naast het gewone lesprogramma kunnen leerlingen gebruik maken van logopedie en fysiotherapie. Elke week hebben de leerlingen zwemles, gymles en er wordt veel aan besteed aan de motorische ontwikkeling van de leerlingen.

Er worden er ook creatieve vakken aangeboden, zoals koken, knutselen, spelletjes doen en het oefenen van sociale vaardigheden. Er is veel ontwikkelingsmateriaal voor het ontwikkelen van het grove en fijne motoriek en voor het ontwikkelen van het ruimtelijk inzicht.

Als leerlingen op het plein komen dan hebben ze vaak een negatief zelfbeeld, om de leerlingen hiermee te helpen, heeft het onderwijsplein een zelfbeeldboek samengesteld met daarin oefeningen om het zelfbeeld van de leerling te bevorderen op verschillende gebieden, hierbij kun je denken een kwaliteiten, valkuilen, gevoelens en gedrag.

Omdat alle kinderen op hun eigen niveau werken hebben de kinderen een individueel handelingsplan. Er wordt gewerkt met 8 weken doelen. Iedere 8 weken worden de doelen geëvalueerd en aangescherpt. Dan volgt er ook een oudergesprek. De communicatie met ouders wordt geregeld via het blogboek, dit is een digitaal communicatiemiddel waarbij ouders de regie hebben. We werken met dit middel omdat we werken met vraaggerichte zorg vanuit de ouders. Er wordt wekelijks door de begeleiding geëvalueerd hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt, door te werken met de doelen die samen met de ouders zijn opgesteld in het blogboek.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gedocumenteerd in een leerlingvolgmap, in deze map wordt de ontwikkeling van de leerling bijgehouden op sociale en cognitieve gebieden. De leerlingen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee, daarin zitten rapporten, cognitieve certificaten en hun werk. De leerlingen zelf vullen twee keer per jaar competentielijsten in. Vanuit deze lijsten maken de leerlingen een persoonlijk ontwikkelingsplan met daarin doelen voor de komende periode, ze maken een plan van aanpak om de doelen te kunnen behalen. Elk half jaar evalueren de leerlingen het ontwikkelingsplan en zijn de doelen behaald of worden ze bijgesteld.

 

 

 

De laatste jaren is de doelgroep van het onderwijsplein aan het veranderen, we krijgen steeds meer te maken met thuiszitters of vroegtijdige schoolverlaters, deze jongeren zijn uitgevallen door verschillende redenen maar zijn absoluut gemotiveerd om een diploma of certificaten te halen. Voor de groep jongeren heeft het onderwijsplein samenwerkingen met onderwijs, hier mogen onze jongeren staatsexamens doen op VMBO-TL of Havo niveau. Voor het behalen van certificaten heeft het onderwijsplein een prettige samenwerking met het examen bureau van de IVIO. Het doel van deze samenwerkingen is dat de jongeren een kans krijgen door middel van een diploma of losse certificaten om door te stromen naar een eventuele vervolgopleiding of naar een werkplek.